Μελέτες

noΠεριβαλλοντική ΈρευναΈτος εκπόνησηςΣκοπόςΠόρισμα
1Περιβαλλοντική Μελέτη Σφαγείου Χοίρων και Αμνοεριφίων, εργαστήρια κοπής κρεάτων και ψυκτικών θαλάμων2000Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την Κατασκευή και λειτουργία του έργου Θετικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση τεχνικών για τη μεταχείριση και ευημερία των ζώων, την ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων, καθώς και του περιβάλλοντος.
2Αίτηση για χορήγηση άδειας εκπομπής αέριων αποβλήτων, βάσει του Ν.187(Ι)/2002 άρθρο 8(12)(15), Ν.85(Ι)/2007, Ν.56(Ι)/2003 άρθρο 6(1)(2), Ν.15(Ι)2006, Ν.184(Ι)/20132006
2010
Λήψη Άδειας εκπομπής αέριων αποβλήτων και συμμόρφωση με νομοθεσίαΈκδοση άδειας Αρ. 19/2007
3Αίτηση για άδεια απόρριψης αποβλήτων (Σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 2002-2009)2006
2010
Λήψη Άδειας απόρριψης αποβλήτων και συμμόρφωση με νομοθεσίαΈκδοση άδειας Αρ. 118/2007
Έκδοση άδειας Αρ. 5/2014/01
4Αίτηση για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών, στο πλαίσιο ανανέωσης των υφιστάμενων Αδειών της μονάδας2015Εξασφάλιση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών, στο πλαίσιο ανανέωσης των Αδειών βάσει προηγούμενης νομοθεσίας για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων Αρ. 5/2014/01 και Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων Αρ. 30/2013), όπως προνοείται με βάση το άρθρο 8(5) του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου του 2013 (Ν. 184(Ι)/2013).Η Αίτηση έχει παραληφθεί ως πλήρης από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έκδοση όρων λειτουργίας και διεξαγωγή επιθεωρήσεων στα πλαίσια του νόμου από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
5Ετήσια Έκθεση στα πλαίσια της Άδειας αέριων αποβλήτων Ετησίως από το 2007Δήλωση ποσοτήτων αέριων αποβλήτων και ικανοποίηση όρων και προνοιών της άδειας και σχετικής νομοθεσίαςΑποδεκτή έκθεση από Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
6Ετήσια Έκθεση στα πλαίσια της Άδειας απόρριψης αποβλήτωνΕτησίως από το 2007Δήλωση ποσοτήτων παραλαβής, διαχείρισης και απόρριψης αποβλήτων και ικανοποίηση όρων και προνοιών της άδειας και νομοθεσίας IPPCΑποδεκτή έκθεση από Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας
7Ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων - European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)Ετησίως από το 2008Δήλωση ετήσιων στοιχείων έκλυσης ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα νερά και στο έδαφος, μεταφοράς ρύπων σε λύματα όπως επίσης και μεταφοράς αποβλήτων της μονάδας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 166/2006/ΕΚΑποδεκτή έκθεση από Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και το E-PRTR της ΕΕ
8Εξειδικευμένη μελέτη και έρευνα Διάθεσης και Άρδευσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων2009Βέλτιστη περιβαλλοντική απόδοση της μονάδας, δημιουργία χώρων πρασίνου και χρήση επεξεργασμένου νερού με σύγχρονες και περιβαλλοντικά αποδεκτές μεθόδουςΕκτενής χρήση νερού σε ζώνες πρασίνου, κατανομή ποσοτήτων νερού ανά τεμάχιο χρήσης και διάθεσης. Ποσότητας νερών σε περίοδο περιορισμένης ζήτησης (π.χ χειμώνας) διάθεση του νερού σε λίμνες
9Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ – Ν.140(Ι)/2005) για την κατασκευή και λειτουργία μονάδων αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων και μονάδας μεταποίησης, εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Κάτω Μονής και των Αγίων Ηλιοφώτων. 2010Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την Κατασκευή και λειτουργία του έργου, και σύνταξη μέτρων ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων. Προτάσεις για κατασκευή και λειτουργία του έργου κατόπιν Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, διεθνών προτύπων και τεχνολογιών υψηλής απόδοσης. Θετική Γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης συμφώνησαν με την κατασκευή του έργου, το οποίο αποτελεί μονάδα αξιοποίησης σφαγίων, ζωικών υποπροϊόντων και χοιρολυμάτων για την παραγωγή βιοαερίου, με όλα τα συνεπαγόμενα θετικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η μονάδα παρέχει λύση για τη διαχείριση των συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις ενεργειακές ανάγκες της Μονάδας Σφαγής και όχι μόνο.
10Περιβαλλοντική Μελέτη (ΠΕΕΠ – Ν.140(Ι)/2005) για ανακατασκευή υφιστάμενων χωμάτινων δεξαμενών δεξαμενών αποξήρανσης υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων και κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων στο Μένοικο. 2011Ανακατασκευή 12 υφιστάμενων χωμάτινων δεξαμενών χωρητικότητας 41546m3. Κατασκευή μιας χωμάτινης δεξαμενής χωρητικότητας 30402m3 για αποθήκευση υγρών επεξεργασμένων αποβλήτων καθώς και αποθήκευση τυχόν υπερχειλίσεων από τις δεξαμενές αποξήρανσης / εξάτμισηςΘετική Γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης συμφώνησαν με την κατασκευή του έργου με όλα τα θετικά οφέλη από τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων.
11Εξειδικευμένη έρευνα και μελέτη οσμών για το σύνολο των διεργασιών της μονάδας2013Διαπίστωση παραγωγής οσμαερίων από τις διεργασίες της μονάδας και η διασπορά τους.

Διαπίστωση του βαθμού οχληρίας της μονάδας προς τους κατοίκους των γύρω κοινοτήτων.

Διασπορά των οσμαερίων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης όπως ορίστηκε για τους σκοπούς της μελέτης (2,5Km).
Εντοπίστηκαν φαινόμενα διασποράς οσμών οι οποίες προέρχονται από το σύνολο των οσμορυπαντών / πηγών οσμών της ευρύτερης περιοχής μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και των εγκαταστάσεων της εταιρίας CYPRA LTD/

Είχαν εντοπιστεί δεκαέξι (16) περιοχές έκκλησης οσμών (συμπεριλαμβανομένου και των εγκαταστάσεων της CYPRA LTD) οι οποίες συμβάλλουν όλες στο σύνολο των οσμών της περιοχής ανάλογα με το μέγεθος, του τύπου τους (λίμνες χοιρολυμάτων, χοιροστάσια, φάρμα αγελάδων ή συνδυασμός τους) και της χωροθέτησής τους.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας CYPRA LTD, συμβάλλουν σε ποσοστό 18% περίπου, στο σύνολο των οσμών που παρατηρούνται στη ευρύτερη περιοχή. Επιπρόσθετα, όπως αποδεικνύεται και υπό το σενάριο μη ύπαρξης άλλων πηγών οσμών στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, οι εγκαταστάσεις της CYPRA LTD θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεμονωμένα «μηδαμινές-ελάχιστες» επιπτώσεις στους κατοίκους της περιοχής, σε ποσοστό 3,3% σε ετήσια βάση, ή πιο συγκεκριμένα περίπου 12 ημέρες (max) το χρόνο.
12Εξειδικευμένη έρευνα και μελέτη οσμών για το σύνολο των διεργασιών της μονάδας – Προσθήκη Λιμνών που ευρίσκονται στο έδαφος Μενοίκου (Λίμνες Νικοδήμου) στο δυναμικό σύστημα οσμών της μονάδας2015Διαπίστωση επιπρόσθετης παραγωγής οσμαερίων από τις λίμνες. Διαπίστωση του βαθμού οχληρίας των λιμνών προς τους κατοίκους των γύρω κοινοτήτων
Με περιοχή μελέτης μέχρι και το σημείο όπου εξαλείφονται οι οσμές που εκπέμπονται από τις λίμνες καθώς και τα όρια ανάπτυξης των Κοινοτήτων Κάτω Μονής, Ορούντας, Μενίκου, Αγροκηπιάς, Μιτσερού και Αγίων Ηλιοφώτων (ακτίνα επηρεασμού πέραν των 3Km)
Οι λίμνες «Νικοδήμου», συμβάλλουν σε ποσοστό 5% περίπου, στο σύνολο των οσμών που παρατηρούνται στη ευρύτερη περιοχή αλλά δεν παρατηρήθηκε να προκαλούν οποιεσδήποτε επιπτώσεις οσμών στα όρια ανάπτυξης των κοινοτήτων Ορούντας, Μενίκου, Μιτσερού και Αγροκηπιάς. Επιπρόσθετα, όπως είχε αποδειχθεί και από τα αποτελέσματα του λογισμικού, θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολύ μεμονωμένα «μηδαμινές-ελάχιστες» επιπτώσεις οσμών στους κατοίκους, κυρίως των κοινοτήτων Κάτω Μονής και Αγ. Ηλιοφώτων, σε ποσοστό 1% σε ετήσια βάση, ή πιο συγκεκριμένα περίπου 3,5 ημέρες (max) κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.
13Περιβαλλοντική Έρευνα διαπίστωσης του υφιστάμενου περιβάλλοντος της περιοχής της μονάδας.

Βασική Έκθεση για τον Προσδιορισμότης Κατάστασης Ρύπανσης του Εδάφους και των Υπογείων Υδάτωναπό Σχετικές Επικίνδυνες Ουσίες.
2015Ο περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης νόμος (Ν. 184(Ι)/2013) προνοεί τη σύνταξη και υποβολή βασικής έκθεσης στα πλαίσια υποβολής αίτησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (η) του εδαφίου (2)του Άρθρου 9 του Νόμου. Η μελέτη ικανοποιεί πλήρως τις πρόνοιες καιαπαιτήσεις του πιο πάνω νόμουΔιαπίστωση υφιστάμενης κατάστασης της Ρύπανσης του Εδάφους και των Υπογείων Υδάτων από Σχετικές Επικίνδυνες Ουσίες. Δεν εντοπίστηκε ρύπανση.
14ΤΕΠΑΚ- Αναλύσεις Ατμοσφαιρικού Αέρα18-25/02/2015Τοποθέτηση αισθητήρων για περίοδο μιας βδομάδας σε 5 σημεία στην κατοικημένη περιοχή Κάτω Μονής για ανίχνευση Αμμωνίας (ΝΗ3) και Υδρόθειου (Η2S).Δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα σημείο είτε αμμωνία είτε υδρόθειο πέραν των αναμενόμενων ορίων.
15Μελέτη και Έρευνα για Περιβαλλοντική Παρακολούθηση.

Διαδικασίες συντήρησης και ελέγχου και Διασφάλιση της άρτιας λειτουργείας του συνόλου της μονάδας (ηλεκτρομηχανολογικός και άλλος εξοπλισμός)
2017Περαιτέρω βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της περιβαλλοντικής απόδοσης της μονάδας.

Λειτουργία μονάδας υπό διαδικασίες ποιότητας και ελέγχου.
Σύσταση προγράμματος ελέγχου και αποφυγής οσμών.

Σύνταξη μέτρων προληπτικού ελέγχου και παρακολούθησης οσμών.

Σύνταξη μέτρων μείωσης οσμών

Σύνταξη διεργασιών ελέγχου, παρακολούθησης και συντήρησης

Σύνταξη μέτρων περιορισμού αέριων εκπομπών

Σύνταξη προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Σύνταξη διαδικασιών για ενημέρωση των κατοίκων της περιοχή και άλλων ενδιαφερόμενων ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων και τις επιπτώσεις της μονάδας στην ποιότητα του αέρα της περιοχής.

Σύνταξη τρόπου χειρισμού παραπόνων και καταγγελιών
16ΤΕΠΑΚ- Αναλύσεις Ατμοσφαιρικού Αέρα12-23/5/18

11-24/10/18

18-27/11/18
Η παρούσα μελέτη σκόπευσε στην διεξαγωγή μετρήσεων προσδιορισμού της χημικής σύστασης και προέλευσης οργανικών πτητικών ενώσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας CYPRA, σε παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες (χοιροστάσια -βουστάσια) και στην κατοικημένη περιοχή της Κοινότητας Κάτω Μονής.Δεν βρέθηκαν σημαντικές συγκεντρώσεις ιδιαίτερα των επικίνδυνων ή/και δύσοσμων οργανικών ενώσεων σε οποιοδήποτε από τα σημεία δειγματοληψίας εντός της κατοικημένης περιοχής της Κάτω Μονής κατά την περίοδο της μέτρησης.

Στο πλαίσιο της μελέτης έχει αποδειχτεί ότι η σκόνη (στερεά αιωρούμενα σωματίδια) μπορούν να καταστούν φορέας διάδοσης και επιδείνωσης της οσμής σε σημεία που ευρίσκονται μακριά από τις πηγές εκπομπής των δύσοσμων ενώσεων.
17Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 2018Αίτημα του Περιβαλλοντικού Συμβούλου της κοινότητας Κάτω ΜονήςΕκπονήθηκε από την περιβαλλοντική εταιρεία PROPLAN. Εφαρμόζεται έκτοτε.
18ΤΕΠΑΚ- Αναλύσεις Ατμοσφαιρικού Αέρα2019Η παρούσα μελέτη σκόπευσε στην διεξαγωγή μετρήσεων σκόνης σε δυο σταθερά σημεία για μεγάλη περίοδο στην κατοικημένη περιοχή της Κοινότητας Κάτω Μονής.Στο πλαίσιο της μελέτης έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει η συγκέντρωση σκόνης (στερεά αιωρούμενα σωματίδια) σε τέτοιες αναλογίες που μπορούν να καταστούν φορέας διάδοσης και επιδείνωσης της οσμής σε σημεία που ευρίσκονται μακριά από τις πηγές εκπομπής των δύσοσμων ενώσεων.