Περιβάλλον

Τα οφέλη για το περιβάλλον από τη λειτουργία των Μονάδων Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων και Παραγωγής Πράσινης Ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πρώτα απ΄όλα περισσότεροι από 210.000 τόνοι ζωικών και οργανικών αποβλήτων, απ’ όλη την Κύπρο, απορροφούνται συμβάλλοντας καταλυτικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής. Αποφεύγονται έτσι σημαντικές επιπτώσεις όπως η δυσοσμία, η ρύπανση του εδάφους, η μόλυνση επίγειων και υπόγειων υδάτων, η οπτική όχληση κλπ. Επιπλέον η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με τις ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές που απορρέουν από τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου παράγεται πράσινη ενέργεια πάνω από 18 GW ετησίως.

Για το σύνολο των λειτουργικών διεργασιών της μονάδας, έχει διεξαχθεί πληθώρα περιβαλλοντικών μελετών και ερευνών με σκοπό, εκτός των άλλων, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος της περιοχής.

Έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται το πρόγραμμα EMAS (European Union Eco Management and Audit Scheme), ειδικά σχεδιασμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιβαλλοντική αξιολόγηση και βελτίωση επιχειρηματικών συγκροτημάτων.

Όλες οι περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΕΕΠ, ΠΕΕΠ) που έχουν κατατεθεί, έχουν αποσπάσει θετική γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε καμία μελέτη και έρευνα δεν αναφέρονται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις.

Πρόσθετες δράσεις με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα:

  • Η χρήση μεταποίησης, αναερόβιας και αερόβιας επεξεργασίας καθώς και κομποστοποίησης (εδαφοβελτιωτικού), έχουν σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον όπως προκύπτει από: τη μείωση του μολυσματικού φορτίου, βιολογικού φορτίου, ρύπανσης και οσμών, κατόπιν Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και σύγχρονων πρακτικών. Γίνεται επίσης κατορθωτή η επαναχρησιμοποίηση σημαντικών ποσοτήτων νερού, πόρος ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι παρουσιάζει σημαντική έλλειψη στον τόπο μας.

  • Δημιουργία φυτωρίου παραγωγής 3.000 – 4.000 δενδρυλλίων ετησίως και φυτεύσεις περισσοτέρων από 10.000 δέντρων στην περιοχή των εγκαταστάσεων του Ομίλου

  • Δημιουργία τεχνητών λιμνών με εξυγιασμένο νερό που προκύπτει μετά την αερόβια επεξεργασία αποβλήτων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας της περιοχής

Το τελικό αποτέλεσμα από τη λειτουργία της μονάδας έχει θετικό πρόσημο σε όλα τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Μέχρι και σήμερα το σύνολο των μελετών και ερευνών που έχουν διεκπεραιωθεί, αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση και περιβαλλοντική απόδοση της μονάδας, σύμφωνα με τα πλέον διεθνή αυστηρά πρότυπα.

Το σύνολο των λειτουργικών διεργασιών της μονάδας, επιφέρει ιδιαίτερα θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αυτές αποτυπώνονται σε σειρά ελέγχων συμμόρφωσης και πιστοποίησης.

Σύμφωνα με επιστημονικούς υπολογισμούς, το αέριο μεθάνιο που παράγεται απο τους χώρους απόθεσης οργανικών αποβλήτων (χωματερές), είναι 5 φορές περισσότερο επιβαρυντικό για το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα.