Ανακύκλωση & Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων

H μεγαλύτερη Μονάδα Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων στην Κύπρο, διαθέτει κορυφαία τεχνολογική υποδομή που συνεχώς αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες διεθνείς απαιτήσεις. Η λειτουργία της, με αερόβια και αναερόβια επεξεργασία, αποτελεί σημαντικό μέρος της κυκλικής οικονομίας και συμβάλλει καταλυτικά στην προστασία του περιβάλλοντος, τροφοδοτώντας την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πέρα από τα απόβλητα της γραμμής παραγωγής ζωικής πρωτεΐνης, η μονάδα παραλαμβάνει απόβλητα από χοιροστάσια, κρεοπωλεία, ξενοδοχεία, υπεραγορές, βιομηχανίες εστίασης κλπ απ’ όλη την Κύπρο. Η αποτελεσματική διαχείρισή τους, με τις πλέον διεθνώς σύγχρονες και περιβαλλοντικά ωφέλιμες και αποδεκτές μεθόδους, μειώνει στο ελάχιστο τις ευρύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από οσμές, ρύπανση υδροφόρων οριζόντων, ποταμών και εδάφους, την οπτική ρύπανση και τη γενικότερη οχληρία. Αποφεύγεται έτσι μια πολύ σημαντική σειρά αρνητικών επιπτώσεων καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, όλες αυτές οι ποσότητες ρύπων θα κατέληγαν ανεξέλεγκτες, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής όλων μας.

Πέραν του δικτύου πελατών του Ομίλου, κατά καιρούς η μονάδα διαχειρίστηκε απόβλητα και εκ μέρους τους κράτους, όπως για παράδειγμα κοτόπουλα τα οποία αποσύρονταν κατά χιλιάδες στην περίπτωση εμφάνισης σαλμονέλλας ή ψευδοπανώλης (Newcastle disease), καθώς και μεγάλους όγκους άλλων αποβλήτων όπου το κράτος αδυνατούσε να διαχειριστεί. Με τον τρόπο αυτό περιορίστηκαν δραστικά ισχυροί παράγοντες επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Στον τομέα της Ανακύκλωσης η μονάδα, με χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών, διαχειρίζεται υλικά συσκευασιών, γυαλιού και οργανικών ειδών (π.χ τρόφιμα) που έχουν αποσυρθεί ή έχει περάσει η ημερομηνία λήξης τους. Συμβάλλοντας έτσι στους στόχους και αναδεικνύοντας τα θετικά οφέλη της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της μονάδας, γίνεται παραγωγή υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού, απαλλαγμένο από παθογόνους παράγοντες και χωρίς χημικά πρόσθετα. Αυτό χρησιμοποιείται για ενίσχυση του εδάφους μέσα στα όρια των εγκαταστάσεων της Cypra, με δυνατότητα διάθεσης στο ευρύ κοινό για γεωργική χρήση.

Με εφαρμογή μιας πρωτοποριακής ολικής διαδικασίας μηδενικών αποβλήτων, κατά την παραγωγή του βιοαερίου παράγεται υγρό λίπασμα αμμωνίας για γεωργική χρήση.

Παραγωγή νερού για γεωργική χρήση και compost

Ως τελικό προϊόν της αερόβιας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της μονάδας, παράγεται εξυγιασμένο νερό κατάλληλο για χρήση στη γεωργία καθώς και στα λατομεία της περιοχής για την παραγωγή άμμου.

Περιβάλλον – Πνεύμονες Ζωής

Το νερό αυτό αξιοποιείται, μεταξύ άλλων και για την καλλιέργεια δέντρων ταχείας ανάπτυξης του είδους Paulownia. Αυτά αρχικά είχαν εισαχθεί από την Αυστραλία και τώρα παράγονται τοπικά στο φυτώριο του Ομίλου Cypra. Στο φυτώριο παράγονται 3.000 – 4.000 δεντρύλλια κάθε χρόνο και μέχρι σήμερα έχουν φυτευτεί περισσότερα από 10.000 δέντρα στην περιοχή των εγκαταστάσεων. Έτσι έχουν δημιουργηθεί εκτενείς πνεύμονες πρασίνου με ταυτόχρονο ισχυρό αισθητικό αποτύπωμα.

Επιπρόσθετα αυτού έχουν δημιουργηθεί και τεχνητές λίμνες, με όλα τα θετικά οφέλη στη βιοποικιλότητα, σε μια περιοχή που δεν παρατηρείται ζώνη νερού σε μεγάλη απόσταση από τη μονάδα.

2020: Η αλήθεια των αριθμών

0
τόνοι ζωικά και οργανικά απόβλητα
0
KWh ηλεκτρικής ενέργειας
0
KWh θερμικής ενέργειας