Το σύνολο των λειτουργικών διεργασιών της μονάδας, επιφέρει ιδιαίτερα θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αυτές αποτυπώνονται σε σειρά ελέγχων συμμόρφωσης και πιστοποίησης.

Η μεταποίηση δημιουργεί τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού και compost που παράγονται τα οποία, ακόμη και μετά από τις ενδεδειγμένες διεργασίες (ξήρανση, χώνευση, αναερόβια επεξεργασία, αερόβια επεξεργασία) και χωρίς την εφαρμογή παστερίωσης θα αποτελούσαν απόβλητο προς απόρριψη.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας της μονάδας, μεγάλος όγκος αποβλήτων θα έμενε ανεπεξέργαστος, με πολύ αρνητικές συνέπειες στην υγεία και ποιότητα ζωής των κατοίκων συγκεκριμένων περιοχών.

Επιπρόσθετα, χωρίς ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, θα προκαλούνταν έντονα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ευρύτερη ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους, τη μόλυνση του υδρογραφικού δικτύου, τη δυσοσμία κλπ.

Υπεύθυνα, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Όμιλος Κυκλικής Οικονομίας, Παραγωγής Ζωικής Πρωτεΐνης και Πράσινης Ενέργειας

Contact Us